• Color me techno pop

   

  Color Me Techno Pop

  Hitori ni ino sekai kara tsune hachite kuredame
  Kanjano futa anata da keni hikasete agedai
  Wa hitori wo jino watashi ni ai wo soso kekureru
  Sono hono ika aru shi suki de kurakura shishau wa
  Ake no kobai wo sono shini anata
  Okano kotashini koba wa awarete iso te

   Anata wa itsumo, watashi no koto dake wo
  Mitsu ne kureru kore kau hoshii no
  Anata wa itsumo, watashi no kono uta wo
  Kiide de kureru mitsu made anetete hoshii na

   Kono sekai wa anata ino sone akete kure dame
  Tanushano futa anata na keni hikasete, agedai
  No hitori wo jino watashi ni ai wo soso kekureru
  Sono ai so kurejisuki de kurakura shishau na
  Ake no kabai wo sono shini anata
  Okano kotashini kobo wo awarete iso te

   Anata wa itsumo, watashi no koe dake wo
  Miide de kureru sore dau hoshii no
  Anata wa itsumo, watashi no kono ai wo
  Kanji de kureru mitsu made, wo retete hoshii na
  Anata wa itsumo, watashi no kote dake wo
  Mitsu nete kureru sore dau hoshii no
  Anata wa itsumo, watashi no kono utau wo
  Kiide de kureru itsu made onetete hoshii na

  (Les paroles sont de moi ^^". Si vous trouvez des erreurs, n'hésitez pas à nous le signaler dans la rubrique "suggestion" accessible depuis le menu de Header, merci !)